Talent Management

Udvikling, fastholdelse og tiltrækning af talent

For mange organisationer er det en udfordring, at udvikle medarbejdernes kompetencer i samme hastighed som man vækster og tilpasser sig markedet. Det er svært at nå at sikre alle kompetencer til at kunne imødegå fremtidens krav til både produkter, services og medarbejdere.

En udfordring er ofte, at organisationens visionære mål og strategier ikke tilstrækkeligt og rettidigt bliver matchet af en lige så visionær kompetencestrategi, der kan sikre, at man er i stand til at nå sine ambitiøse mål. En konsekvens kan blive, at man løbende må afskedige og ansætte medarbejdere. Dette uden at man oplever at nå helt i mål med sine ambitioner alligevel. I en sådan proces mistes samtidig vigtig knowhow, omsætning og medarbejdermotivation. Yderligere er det meget ressourcekrævende for organisationen.

Et anden udfordring er, at man oftest har et særligt har fokus på udvikling af medarbejdernes faglige kompetencer (Hard skills) og ikke i lige så høj grad har fokus på medarbejdernes personlige kompetencer (Human skills). De personlige kompetencer er f.eks. evnerne til at samarbejde, at være forandringsparat, at dele viden, at tage ansvar, at kommunikere professionelt, at turde tænke innovativt m.m. Et ensidigt fokus på den faglige udvikling resulterer ofte i, at de personlige kompetencer kan ende med at stå i vejen for både medarbejderens og virksomhedens videre udvikling. Dette kan undgås med et mere helhedsorienteret syn på udviklingen af kompetencer.

Vi tilbyder en strategisk, metodisk og målrettet måde at arbejde helhedsorienteret med kompetencer på i virksomheden, så der er fokus på både “Hard skills” og “Human skills”. Dette så der hele tiden er et match mellem virksomhedens mål og medarbejdernes kompetencer til at kunne indfri de opsatte mål. Hermed sikres den fortsatte vækst – for såvel virksomhed som medarbejdere.

Kontakt os gerne for en dialog om hvilke behov I har til talent management og udvikling af kompetencer i jeres organisation.

Eksempler på Talent Management ydelser

At afdække nye potentialer og kompetencer for udvalgte medarbejdere eller teams

At matche organisationens innovationsstrategi med en strategi for kompetenceudvikling

At lave en handleplan for udvikling af fremtidige kompetencer

At strukturere intern træning og oplæring

At definere nye roller og sikre god transition 

At sikre den rette profil i en nyansættelse

At sikre motivation og fastholdelse af talent

Talent management

Hold på dine talenter og gør dem endnu stærkere

Med mange års ledelseserfaring fra såvel det private erhvervsliv som undervisningssektoren, har vi undervejs udviklet effektive strategiske værktøjer til at arbejde målrettet med kompetencer. Vi arbejder ud fra et systemisk og helhedsorienteret syn på kompetencer, for at sikre at organisationens fokus på kompetenceudvikling er både visionært og bæredygtigt. Bl.a. arbejder vi ud fra principperne for regenerativ ledelse for at fastholde medarbejderne og sikre en bæredygtig vækst. Dette for at skabe økonomisk vækst, udviklende arbejdsliv og understøtte organisations CSR-profil.

Vi tager afsæt i en bred erfaring med strategisk ledelse, innovationsledelse, pædagogisk ledelse, ledelse af læringsprocesser og forandringsledelse.